Ogólny regulamin usług ChargeNow

1. ChargeNow

1.1 Na podstawie niniejszego ogólnego regulaminu („Regulamin”) firma Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy („DCS”) zapewnia klientowi usługi informacyjne i dostęp do infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in marek BMW, BMW i lub MINI w ramach marki „ChargeNow” („usługi ChargeNow”). Warunkiem wstępnym korzystania z usług ChargeNow jest posiadanie bezpłatnego konta BMW Connected Drive. W niniejszym Regulaminie termin „klient” odnosi się do osób obu płci.

1.2 Najnowszą wersję niniejszego Regulaminu oraz najnowsze informacje na temat dostępnych taryf można znaleźć, pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.chargenow.com. DCS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem że zmiany te nie mają wpływu na główne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne), takie jak te, które zostały jednoznacznie nałożone na DCS zgodnie z treścią i celem umowy ChargeNow. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez niego w sekcji 2.2 poniżej o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie i/lub wszelkich umowach ChargeNow zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu. W powiadomieniu klient zostanie wyraźnie poinformowany o istotnych zmianach. Zmiany te wejdą w życie, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia. DCS powiadomi klienta o tych konsekwencjach prawnych na początku tego okresu. Przedstawione powyżej postępowanie dotyczy również zmian taryfy uzgodnionej z klientem.

1.3 DCS współpracuje z operatorami stacji ładowania (nazywanymi „partnerami ChargeNow”). Stacje ładowania obsługiwane przez partnerów ChargeNow są wymienione na stronie www.chargenow.com, w aplikacji ChargeNow oraz za pośrednictwem innych kanałów (zwanych dalej „interfejsami”) i zostały wyróżnione w celu odróżnienia ich od innych stacji ładowania niebędących częścią sieci ChargeNow. Częściowo informacje te mogą być dostępne tylko po zalogowaniu się do obszarów członkowskich.

1.4 Usługi ChargeNow obejmują:

a) wyświetlanie stacji ładowania obsługiwanych przez partnerów ChargeNow (w formie informacji statycznych) oraz pewnych informacji dotyczących korzystania z nich (takich jak ich dostępność i ceny w formie informacji dynamicznych) za pośrednictwem interfejsów. Informacje te podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 5.4 poniżej.

b) ładowanie na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów ChargeNow po uwierzytelnieniu (patrz punkt 6.1) oraz comiesięczne fakturowanie wraz ze szczegółowym wykazem wszystkich procesów ładowania.

1.5 Szczegółowe informacje na temat usług ChargeNow i korzystania z nich można znaleźć na stronie www.chargenow.com.

2. Zawieranie umowy i zamawianie usług

2.1 Klient może zamówić usługi ChargeNow na stronie www.chargenow.com. Obowiązuje wersja Regulaminu jednoznacznie zaakceptowana przez klienta przy zamawianiu usług ChargeNow (wersja ta może być co pewien czas zmieniana zgodnie z punktem 1.2 powyżej). Dla użytkowników pojazdów BMW, BMW i oraz MINI w przyszłości dostępne będą dalsze możliwości rejestracji (np. poprzez platformę Connected Drive).

2.2 Klienci posiadający konto „My BMW Connected Drive” mogą zarejestrować się w usługach ChargeNow na stronie www.chargenow.com, podając swój adres i dane do płatności. Dane te mogą być poprawione lub zaktualizowane w późniejszym terminie za pośrednictwem konta klienta usług ChargeNow lub przez dział obsługi klienta. Klienci, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji w celu uzyskania bezpłatnego konta „My BMW Connected Drive”, muszą założyć takie konto przed zarejestrowaniem się do usług ChargeNow.

2.3 Wszystkie informacje przekazywane za pośrednictwem konta klienta usług ChargeNow, takie jak informacje o płatnościach, dane adresowe i adresy e-mail, są automatycznie chronione za pomocą nowoczesnych metod szyfrowania, np. protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

2.4 Płatności za usługi ChargeNow można dokonać za pomocą karty kredytowej lub innych metod płatności oferowanych klientom usług ChargeNow podczas procesu rejestracji. Pod warunkiem wystarczającej zdolności kredytowej klienci biznesowi mogą również płacić za usługi ChargeNow przelewem bankowym na podstawie wystawionych faktur. W tym celu klient biznesowy musi wystąpić z wnioskiem o dokonywanie płatności na podstawie faktur i przesłać do DCS kopię odpisu z rejestru handlowego lub podobnych oficjalnych dokumentów uwierzytelniających. Wniosek o dokonywanie płatności na podstawie faktur można złożyć w trakcie procesu rejestracji lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Tylko przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa będące klientami usług ChargeNow są uważani za klientów biznesowych.

2.5 Oferta i zawieranie umowy o świadczenie usług ChargeNow

a) DCS składa wiążącą ofertę o świadczenie usług ChargeNow. Gdy klient, który posiada konto „My BMW Connected Drive”, zarejestruje się na koncie klienta usług ChargeNow i jednoznacznie zaakceptuje Regulamin, może zamówić usługi ChargeNow. Proces zamawiania został również opisany na stronie www.chargenow.com.

b) Klient może poprawić błędy, klikając przycisk „back” (wstecz) podczas procesu rejestracji i korygując wprowadzone dane. Przed potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat cen usług ChargeNow.

c) Po zakończeniu procesu składania zamówienia na usługi ChargeNow klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia wraz z informacją o odpowiedniej taryfie, Regulamin w wersji zaakceptowanej przez klienta oraz informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (patrz punkt 2.7).

d) Umowa o świadczenie usług ChargeNow zawierana jest po zakończeniu procesu składania zamówienia.

e) Treść umowy o świadczenie usług ChargeNow jest przechowywana przez DCS i może być odzyskana lub zapisana przez klienta na stronie www.chargenow.com za pośrednictwem konta klienta usług ChargeNow.

2.6 Języki

Umowa o świadczenie usług ChargeNow jest zawierana w języku polskim. Tłumaczenia niniejszego regulaminu na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

2.7 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług ChargeNow w terminie czternastu dni, jeśli jest użytkownikiem usług.

Niniejszym informuje się klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy na podanych poniżej warunkach.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy nas (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy, tel.: +48 (0) 22 263 01 11, e-mail: pl@chargenow.com) poinformować o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listownie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy (przykład 1), jednak nie jest to wymogiem. Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w okresie na odstąpienie od umowy, jeśli zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zostanie wysłane przed upływem tego okresu.

Skutki i konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli klient odstąpi od niniejszej umowy, musimy zwrócić mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jeśli jednoznacznie wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy rodzaj dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient jednoznacznie zgodzi się na inną formę płatności. W żadnym wypadku nie będziemy pobierać od klienta opłat z tytułu takiego zwrotu kosztów.

Jeżeli klient zażądał, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie na odstąpienie od umowy, zapłaci nam kwotę, która jest proporcjonalna do tego, co zostało wykonane do czasu, gdy poinformował nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

(Koniec informacji o prawie do odstąpienia od umowy)

3. Karta ChargeNow: Aktywacja i dezaktywacja karty ChargeNow

3.1 Do korzystania z usług ChargeNow większość stacji ładowania wymaga aktywnej karty ChargeNow. Jeśli klient posiada już kartę ChargeNow, może aktywować ją podczas procesu rejestracji. Jeśli nie, DCS wyśle klientowi pocztą kartę ChargeNow, którą należy aktywować. Karty ChargeNow aktywuje się za pośrednictwem konta klienta usług ChargeNow przez wprowadzenie numeru karty i potwierdzenie danych. Następnie klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja karty ChargeNow może trwać do 24 godzin.

3.2 Na niektórych stacjach ładowania uwierzytelnianie jest możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji ChargeNow, która jest dostępna w sklepie App Store (Apple Inc.) lub w Google Play i zawiera czytnik kodów QR. Proces uwierzytelniania wymaga zalogowania się przy użyciu danych logowania.

3.3 DCS pozostaje właścicielem karty ChargeNow. Klient musi dbać o swoją kartę ChargeNow i dane logowania. Klient musi niezwłocznie powiadomić DCS o każdym przypadku utraty lub kradzieży karty ChargeNow lub danych logowania (patrz dane kontaktowe w punkcie 10). Ponadto klient może również skontaktować się z działem obsługi klienta ChargeNow w celu dezaktywacji karty ChargeNow. Wydanie karty zastępczej wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta (obowiązujące ceny można znaleźć na stronie www.chargenow.com).

4. Okres obowiązywania i ważność umowy

4.1 Umowa ChargeNow nie ma ustalonego okresu obowiązywania i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może nastąpić za pośrednictwem konta klienta, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Nie ma to wpływu na prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.

4.2 Po rozwiązaniu umowy karta ChargeNow traci ważność i zostaje zablokowana przez system DCS.

5. Korzystanie z usług ChargeNow i ich dostępność

5.1 Klient może uzyskać więcej informacji na temat usług ChargeNow oraz szczegóły techniczne dotyczące korzystania z nich oraz ich dostępności na stronie www.chargenow.com. DCS świadczy usługi w kraju zamieszkania klienta, jak również w innych krajach zgodnie z zapisami w punkcie 9 poniżej.

5.2 W celu korzystania z usług ChargeNow w najlepszy możliwy sposób konieczne jest zainstalowanie aplikacji ChargeNow na odpowiednim urządzeniu mobilnym lub dostęp do strony www.chargenow.com.

5.3 DCS dąży do rozszerzenia dostępu do publicznej infrastruktury do ładowania i korzystania z niej poprzez usługi ChargeNow oraz do rozszerzenia grupy partnerów ChargeNow. DCS nie udziela jednak żadnych zapewnień ani gwarancji co do dostępności (prawidłowego działania, dostępności energii elektrycznej lub możliwości pełnego naładowania), a klient nie ma prawa żądać dostępu do poszczególnych stacji ładowania i/lub możliwości ładowania. W szczególności nie ma on prawa do stałego korzystania z tej samej infrastruktury do ładowania obsługiwanej przez partnerów ChargeNow.

5.4 DCS, zgodnie z punktem 5.5, nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do aktualności i/lub poprawności informacji statycznych i/lub dynamicznych wyświetlanych za pośrednictwem interfejsów (patrz punkt 1.4 a), w tym między innymi informacji o stacjach ładowania i/lub ich dostępności. W szczególności klient przyjmuje do wiadomości, że takie informacje są dostarczane przez osoby trzecie (np. partnerów ChargeNow). Niezależnie od tego faktu DCS weryfikuje aktualność i/lub poprawność informacji na podstawie próbek w celu ciągłego doskonalenia swoich usług. Przekazywanie tych informacji zależy również od zasięgu masztów telefonii komórkowej poszczególnych operatorów sieci i może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, topografię terenu, położenie pojazdu i przeszkody w pobliżu (takie jak mosty, budynki itp.).

5.5 W niektórych krajach ceny za dostępne tam taryfy mogą się różnić w zależności od wykorzystywanej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W takim systemie taryfowym rzeczywiste ceny dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji ChargeNow, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W ramach odstępstwa od zapisów w punkcie 5.4 DCS może gwarantować poprawność wyświetlanych cen. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do informowania się o obowiązujących cenach przed rozpoczęciem procesu ładowania.

5.6 Usługi ChargeNow oferowane w ramach niniejszego regulaminu mogą być wykorzystywane wyłącznie do ładowania samochodów i motocykli marek BMW, BMW i lub Mini.

5.7 Klienci mogą zezwolić członkom rodziny lub swoim pracownikom na korzystanie z usług ChargeNow (w szczególności z karty ChargeNow), pod warunkiem że klient nie pobiera opłat za korzystanie z tych usług i że usługi ChargeNow są wykorzystywane wyłącznie do ładowania samochodu lub motocykla należącego do klienta. Przed takim użyciem klient musi poinstruować użytkownika, jak prawidłowo obsługiwać stacje ładowania. Jakiekolwiek inne korzystanie z usług ChargeNow przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody DCS. Klient nie może korzystać z usług ChargeNow w celach niezgodnych z prawem lub pozwolić na to osobom trzecim.

5.8 Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi pojazdu, który ma być ładowany oraz wszelkich używanych urządzeń lub akcesoriów (np. kabla do ładowania), jak również wszelkich instrukcji i regulaminów partnerów ChargeNow wyświetlanych na stacjach ładowania, dotyczących korzystania z nich. Stosowanie kabli do ładowania, innych urządzeń lub akcesoriów, które (i) nie zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (np. bez oznaczenia CE), (ii) nie są dopuszczone do użytku w danym samochodzie lub przez odpowiedniego partnera ChargeNow zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stacjach ładowania lub (iii) są uszkodzone jest surowo zabronione.

5.9 Nie wolno używać stacji ładowania, które wyświetlają komunikat alarmowy, raport o problemie lub które są w oczywisty sposób uszkodzone. W takim przypadku klient jest uprzejmie proszony o poinformowanie DCS (patrz dane kontaktowe w punkcie 10).

5.10 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody powstałe w wyniku użycia karty ChargeNow w niewłaściwym celu lub w niewłaściwy sposób, aplikacji ChargeNow jako urządzenia uwierzytelniającego lub w wyniku wykorzystania procesu ładowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Proces ładowania i uwierzytelniania; maksymalny czas ładowania i postoju; zakłócenia

6.1 Zasadniczo klienci są uwierzytelniani za pomocą karty ChargeNow na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów ChargeNow. Na niektórych stacjach ładowania możliwe jest również uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji ChargeNow lub jej użycie może być konieczne. Dotyczy to w szczególności stacji ładowania z symbolem „intercharge”. Dostępne metody uwierzytelniania dla każdej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji ChargeNow lub na stronie www.chargenow.com.

6.2 Maksymalny czas ciągłego podłączenia na pojedynczej stacji ładowania nie może przekraczać 24 godzin lub, w przypadku ładowania prądem stałym, 4 godzin (maksymalny czas ładowania i czas postoju). Ponadto klient musi opuścić publiczne miejsce parkingowe po zakończeniu procesu ładowania lub po upływie maksymalnego okresu parkowania. Koszty, które DCS może ponieść w związku z przekroczeniem maksymalnego czasu ładowania lub postoju i/lub przekroczenia okresu parkowania, jak również koszty kar lub usług holowniczych w związku z nielegalnym parkowaniem, będą pokrywane przez klienta.

6.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że przerwy w pracy stacji ładowania mogą wynikać z działania siły wyższej, w tym strajków, blokad i z polecenia władz, jak również braku środków technicznych i innych środków, które należy podjąć w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń lub poprawy obsługi (np. konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania w systemach). Zakłócenia mogą również wynikać z krótkotrwałych niedoborów mocy spowodowanych szczytowym zapotrzebowaniem.

6.4 W zakresie, w jakim zakłócenia i/lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikają z zakłóceń w pracy sieci (w tym przyłącza do sieci), firma DCS jest zwolniona ze swoich obowiązków w ramach świadczenia usług ChargeNow. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy DCS przerywa dostawy energii bez uzasadnienia. Na życzenie klienta DCS bez zbędnej zwłoki przekaże mu informacje związane z takim szkodliwym zdarzeniem i jego przyczynami, pod warunkiem że DCS ma takie informacje lub informacje takie mogą być udostępnione w wyniku odpowiednich starań.

7. Opłaty i ceny

7.1 Opłata za usługi ChargeNow zależy od taryfy uzgodnionej z klientem i zasadniczo składa się z następujących elementów:

a) stałej miesięcznej opłaty podstawowej od umowy ChargeNow, zależnej od uzgodnionej taryfy (w niektórych taryfach miesięczna opłata podstawowa może już zawierać opłaty za korzystanie z usług – taryfy ryczałtowe) oraz

b) płatności opartych na rzeczywistym wykorzystaniu w indywidualnych procesach ładowania na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów ChargeNow (w zależności od uzgodnionej taryfy), ewentualnych opłat transakcyjnych i roamingowych za procesy ładowania, naliczanych na rynku usług roamingowych.

Obowiązujące dla danej taryfy ceny znajdują się w cenniku, który można zobaczyć, zapisać i wydrukować ze strony internetowej www.chargenow.com. W zależności od uzgodnionej taryfy ceny dla poszczególnych procesów ładowania (za rzeczywiste wykorzystanie) mogą się różnić (zmienny system taryfowy). W takim systemie taryfowym rzeczywiste ceny za proces ładowania dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji ChargeNow, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W przypadku taryf zmiennych DCS ma prawo do zmian cen za faktyczne wykorzystanie stacji ładowania ze skutkiem w przyszłości. Rzeczywiste ceny dla danej stacji ładowania będą wyświetlane w aplikacji ChargeNow. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do informowania się o obowiązujących cenach przed rozpoczęciem procesu ładowania.

7.2 Miesięczna opłata podstawowa będzie pobierana dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług ChargeNow lub – w przypadku przejścia na taryfę z miesięczną opłatą podstawową – gdy taka zmiana taryfy zostanie zatwierdzona przez DCS, a następnie proporcjonalnie w zależności od długości czasu pozostałego w pierwszym miesiącu.

7.3 Opłaty oparte na rzeczywistym wykorzystaniu będą naliczane za każdy proces ładowania od momentu jego rozpoczęcia (tzn. gdy wtyczka zostanie włożona do punktu ładowania) do jego zakończenia (tzn. gdy wtyczka zostanie wyciągnięta z punktu ładowania) w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny w danym kraju lub na danej stacji ładowania. Więcej informacji na temat cen usług roamingowych można znaleźć w cennikach dla poszczególnych taryf na stronie www.chargenow.com. Opłaty za procesy ładowania będą naliczane zgodnie z cennikiem dla odpowiedniej taryfy (np. za czas ładowania, za każdą rozpoczętą minutę ładowania lub za kW/h).

7.4 Wszystkie ceny obejmują podatek VAT. Informacja o cenach obowiązujących w danej taryfie uzgodnionej z klientem przy zawieraniu umowy jest przesyłana do klienta drogą elektroniczną (patrz punkt 2.5c).

7.5 W przypadku, gdy na dowolnej stacji ładowania obsługiwanej przez partnera ChargeNow wyświetlane są ceny, mogą one odbiegać od cen ustalonych w umowie z klientem. Obowiązują jednak wyłącznie ceny uzgodnione między klientem a DCS. W przypadku zastosowania zmiennego systemu taryfowego DCS nalicza opłaty (za rzeczywiste wykorzystanie) w wysokości wyświetlanej dla danej stacji ładowania na początku procesu ładowania w aplikacji ChargeNow.

7.6 DCS zastrzega sobie prawo do obniżenia cen dla istniejących i/lub nowych umów w określonych okresach oraz dla określonych stacji ładowania (patrz punkt 7.1b) (oferty specjalne).

7.7 Zmiana taryfy wymaga odpowiedniego porozumienia między stronami. Klient może złożyć wniosek o zmianę taryfy przez Internet na stronie www.chargenow.com.

8. Fakturowanie i warunki płatności

8.1 Klient może pobrać miesięczne faktury za pośrednictwem konta klienta usług ChargeNow ze strony www.chargenow.com, które to faktury będą zawierać szczegółową listę procesów ładowania w danym okresie fakturowania wraz z informacją na temat daty, lokalizacji i czasu trwania. W przypadku dostępności nowej faktury klient zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2 Koszty poniesione w miesiącu kalendarzowym są rozliczane przy użyciu metody płatności wybranej podczas procesu rejestracji na koncie klienta usług ChargeNow w czwartym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci biznesowi płacący na podstawie faktury (patrz punkt 2.4) muszą przelać ustaloną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na podany na niej rachunek bankowy. DCS dokłada wszelkich starań, aby usługi ChargeNow fakturować w następnym miesiącu kalendarzowym, jednak nie może tego zagwarantować (np. z powodu opóźnień w rozliczeniach między partnerami ChargeNow a DCS).

8.3 Klient może dokonać odliczenia od roszczeń DCS tylko wówczas, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, opiera się na odstąpieniu od niniejszej umowy lub gdy klient ma do tego wiążący tytuł prawny. Klient może wstrzymać płatności tylko wówczas, gdy jest to oparte na roszczeniach wynikających z zapisów umowy o świadczenie usług ChargeNow.

8.4 Jeśli klient nie dokona płatności zgodnie z zapisami w punkcie 8.2, DCS ma prawo zablokować klientowi możliwość korzystania z usług ChargeNow.

9. Roaming międzynarodowy

Na podstawie umowy o świadczenie usług ChargeNow klient może korzystać z karty ChargeNow lub aplikacji ChargeNow również w krajach innych niż kraj zamieszkania. Bieżąca lista tych krajów jest dostępna na stronie www.chargenow.com.

10. Kontakt

W przypadku ogólnych pytań dotyczących produktu ChargeNow, pytań dotyczących faktur, umów z klientami lub kart ChargeNow, jak również w przypadku problemów technicznych, w szczególności w trakcie procesu ładowania, klient może skorzystać ze sposobów kontaktu wymienionych na stronie www.chargenow.com.

11. Gwarancja i reklamacje

11.1 Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

11.2 Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z zapisów może mieć taki charakter, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

11.3 Klienci mogą składać reklamacje bezpośrednio w DTS, wysyłając je listownie na adres: Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy, telefon: +48 (0) 22 263 01 11 lub pocztą elektroniczną na adres: pl@chargenow.com.

11.4 Składając reklamację, klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres oraz rodzaj nieprawidłowości lub usterki.

11.5 DTS rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i bez zbędnej zwłoki powiadomi klienta drogą e-mailową lub telefoniczną o wyniku jej rozpatrzenia.

11.6 W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji są niekompletne, a do jej rozpatrzenia konieczne są dodatkowe dane, DTS zwróci się do klienta, który złożył reklamację, o ich dostarczenie. Czas rozpatrywania reklamacji zostanie przedłużony o liczbę dni, w trakcie których klient będzie uzupełniał wymagane informacje.

11.7 Klient będący konsumentem ma prawo do dochodzenia swoich praw do rozpatrzenia jego reklamacji i uzyskania zadośćuczynienia:

 • na drodze mediacji,

 • w stałych konsumenckich sądach arbitrażowych.

12. Wymogi techniczne

12.1 W ramach wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym wykorzystywanym przez DCS klient powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia minimalne wymagania techniczne przedstawione poniżej.

a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i plików cookie lub Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie lub Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

b) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli

12.2 Aby móc korzystać z aplikacji ChargeNow, klient powinien posiadać smartfon spełniający poniższe minimalne wymagania techniczne.

a) Dla smartfonów firmy Apple: system iOS w wersji 9.0 lub nowszej

b) Dla smartfonów z systemem Android: system Android w wersji 4.2 lub nowszej

13. Wyłączenie odpowiedzialności

13.1 W przypadku niewielkiego uchybienia DCS ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy naruszy istotne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne), takie jak te, które zostały jednoznacznie nałożone na DCS zgodnie z treścią i celem umowy o świadczenie usług ChargeNow lub te, których wypełnienie pozwala na prawidłową realizację tej umowy lub na zapewnienie zgodności z przepisami, na które powołuje się klient. Odpowiedzialność taka jest ograniczona do typowych szkód, które można przewidzieć w momencie zawierania umowy o świadczenie usług ChargeNow.

13.2 Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, handlowych i pracowników DCS za szkody powstałe w wyniku ich nieznacznego zaniedbania również jest ograniczona do zakresu opisanego w poprzednim akapicie.

13.3 Odpowiedzialność DCS w przypadku celowego nieujawnienia wady lub wynikająca z założeń dotyczących gwarancji lub zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku umyślnego, szkodliwego działania, rażącego niedbalstwa, śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

13.4 DCS nie jest operatorem stacji ładowania i nie ponosi odpowiedzialności jako operator. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przerw lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikających z zakłóceń w pracy sieci energetycznej (w tym przyłącza do sieci) mogą powstać roszczenia wobec operatora sieci dystrybucyjnej. Na żądanie klienta DCS przeniesie i sceduje roszczenia i prawa wobec operatora sieci dystrybucyjnej w związku ze szkodą wyrządzoną klientowi.

14. Informacje dotyczące ochrony danych

14.1 DCS świadczy klientom usługi ChargeNow i jako administrator danych ponosi odpowiedzialność za działania związane z przetwarzaniem danych. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług ChargeNow lub ich świadczeniem są przetwarzane w celu zawarcia umowy, umożliwienia klientowi korzystania z usług (np. ładowania na stacji) oraz do wystawienia klientowi faktury z tytułu korzystania z usług ChargeNow. (Art. 6(1)(b) Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych „RODO”). W związku z zawarciem umowy o świadczenie usług ChargeNow przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)

 • dane konta (np. login do konta klienta usług ChargeNow, informacje dotyczące płatności)

 • dane pojazdu (VIN)

Dane związane z umową są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług ChargeNow. Zapisy transakcji finansowych są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Do celów świadczenia przez DCS usług ChargeNow przetwarzane są, w razie potrzeby, (osobowe) dane przedstawione poniżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do karty ChargeNow lub odpowiednio do instrumentu uwierzytelniającego używanego przez klienta na stacji ładowania;

 • szczegółowa dokumentacja dotycząca zdarzeń związanych z pobieraniem opłat, prowadzona przez klienta;

 • lokalizacja stacji ładowania, w której przeprowadzane jest ładowanie oraz lokalizacja klienta (lokalizacja tylko w zakresie koniecznym do świadczenia usługi e-Route oraz w zakresie, w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji ChargeNow).

Chociaż podanie tych danych nie jest wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług ChargeNow, DCS nie jest w stanie zapewnić klientowi odpowiedniej usługi, jeśli dane te nie zostały przekazane i nie są przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są one potrzebne dłużej do świadczenia konkretnej usługi.

14.2 W ramach realizacji umowy świadczenie usług ChargeNow zatrudniamy usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie naszych instrukcji.

14.3 Poza samym świadczeniem usług ChargeNow dane zebrane w ramach realizacji zapisów w punkcie 13.1 są również przetwarzane w celu zapewnienia jakości usług ChargeNow oferowanych przez DCS oraz w celu opracowywania nowych powiązanych usług, które będą świadczone przez DCS. Te działania związane z przetwarzaniem służą uzasadnionym interesom DCS, aby spełnić wysokie standardy stawiane przez naszych klientów w odniesieniu do istniejących usług i być w stanie zaspokoić przyszłe życzenia naszych klientów przez rozwój nowych usług (art. 6(1)(f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów dane przetwarzane zgodnie z zapisami w punkcie 13.2 są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji klienta.

14.4 Jeżeli klient wyraził odrębną zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane w zakresie opisanym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, np. do celów marketingowych i/lub badań rynkowych oraz, w stosownych przypadkach, ujawnione osobom trzecim (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze szczegóły można znaleźć w odpowiedniej deklaracji zgody, którą można w każdej chwili odwołać.

14.5 Ponadto firma DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązana (art. 13 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. c). 6 ust. 1 lit. c) RODO). Na przykład firma DCS może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom publicznym lub innym osobom trzecim.

14.6 Chronimy dane użytkowników przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Przykładowo w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub jakąkolwiek inną formą nieuprawnionego przetwarzania stosuje się następujące środki bezpieczeństwa:

 • dostęp do danych osobowych jest ograniczony tylko do pewnej liczby osób upoważnionych i do określonych celów;

 • zgromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;

 • ponadto dostęp do tych systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im na wczesnym etapie.

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do danego celu. Jeśli dane są przetwarzane w różnych celach, są automatycznie usuwane lub przechowywane w formie, która nie jest bezpośrednio rozpoznawalna dla użytkownika, gdy tylko ostatni określony cel zostanie osiągnięty.

14.7 Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia/usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy, telefon: +48 (0) 22 263 01 11, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Jeśli klient uzna, że nie traktujemy poważnie jego obaw lub skarg dotyczących przetwarzania danych, może również skontaktować się z właściwym organem regulacyjnym.

14.8 Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu powinien się skontaktować z DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Niemcy, telefon: +48 (0) 22 263 01 11, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com).

15. Miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

15.1 Umowa o świadczenie usług ChargeNow, jak również wszelkie stosunki prawne oparte na niniejszym regulaminie podlegają prawu niemieckiemu. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli klient jest konsumentem, przepisy o ochronie konsumentów obowiązujące w państwie będącym miejscem stałego zamieszkania klienta mają pierwszeństwo przed prawem niemieckim, jeżeli są bardziej korzystne dla klienta.

15.2 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków z właścicielami przedsiębiorstw lub korporacji w świetle prawa publicznego jest Monachium. Jeżeli klient jest konsumentem, a jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, może on również wysunąć roszczenie w kraju zamieszkania. Roszczenia DCS przeciwko konsumentowi mogą być wnoszone jedynie w kraju zamieszkania konsumenta.

15.3 Komisja Europejska zapewnia internetową platformę do rozwiązywania sporów, dostępną na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli klient chciałby zwrócić naszą uwagę na jakąś sprawę, prosimy o kontakt z nami.

15.4 Klientowi zabrania się przekazywania niezgodnych z prawem treści, takich jak treści, które promują przemoc, są obraźliwe lub naruszają prawa osobiste i inne prawa osób trzecich.

Ostatnia wersja: grudzień 2018 r.


Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W przypadku decyzji o odstąpieniu od umowy należy wypełnić ten formularz i odesłać go do nas).

Adres:

Digital Charging Solutions GmbH

Lyonel-Feininger-Straße 26

80807 München, Niemcy

Telefon: +48 (0) 22 263 01 11

E-Mail: pl@chargenow.com


Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas w odniesieniu do następujących usług ChargeNow:
Numer umowy o świadczenie usług ChargeNowZamówiono dniaDane konsumentówAdresy konsumentówDataPodpisy konsumentów (tylko jeśli formularz będzie przesyłany w formie papierowej)