Polityka prywatności

Wysokie standardy jakości, jakich wymagają nasze produkty i usługi, regulują sposób, w jaki obchodzimy się z danymi użytkowników. Naszym celem jest stworzenie i utrzymanie podstaw zaufania w relacjach biznesowych z naszymi klientami i potencjalnymi klientami. Poufność i integralność danych osobowych jest jedną z naszych głównych trosk.

Firma Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Monachium, Niemcy („DCS”), świadczy na rzecz klienta usługi ChargeNow jako administrator danych i jest odpowiedzialna za związane z tym czynności ich przetwarzania. Dane osobowe gromadzone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług ChargeNow lub samym świadczeniem tych usług są przetwarzane w celu zawarcia umowy ChargeNow, aby umożliwić klientowi korzystanie z tych usług (np. pobieranie opłat na stacji ładowania) oraz wystawienie klientowi faktury za usługi ChargeNow. (Art. 6(1)(b) Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych „RODO”). W związku z zawarciem umowy ChargeNow przetwarzane są następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)

  • dane konta (np. login konta ChargeNow, szczegóły płatności)

  • dane pojazdu (VIN)

Dane są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy ChargeNow; transakcje finansowe są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Do celów świadczenia przez DCS usług ChargeNow są przetwarzane (w razie potrzeby, indywidualnie) następujące informacje (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):

  • indywidualny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do karty ChargeNow, odpowiednio do instrumentu uwierzytelniającego używanego przez klienta na stacji ładowania;

  • szczegółową dokumentację dotyczącą zdarzeń związanych z pobieraniem opłat, prowadzoną przez klienta;

  • lokalizację stacji ładowania, w której są przeprowadzane zdarzenia ładowania, oraz lokalizację klienta (lokalizacja tylko w zakresie, w jakim oferowana jest usługa e-routingu, oraz w zakresie, w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji ChargeNow).

Chociaż podanie tych danych nie jest wymagane do zawarcia umowy ChargeNow, DCS nie jest w stanie zapewnić klientowi odpowiedniej usługi, jeśli dane te nie są dostarczane i przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są one potrzebne dłużej do świadczenia konkretnej usługi. DCS korzysta z usług zleconych przez dostawców usług w celu świadczenia usług ładowania elektronicznego ChargeNow.

Oprócz samego świadczenia usług ChargeNow zbierane dane są również przetwarzane w celu zapewnienia jakości usług ChargeNow oferowanych przez DCS oraz w celu rozwoju nowych powiązanych usług świadczonych przez DCS. Te działania związane z przetwarzaniem służą uzasadnionym interesom DCS, aby spełnić wysokie standardy stawiane przez naszych klientów w odniesieniu do istniejących usług i być w stanie zaspokoić przyszłe życzenia naszych klientów przez rozwój nowych usług (art. 6(1)(f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów dane przetwarzane zgodnie z niniejszą sekcją są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniego zidentyfikowania klienta.

Jeżeli klient wyraził odrębną zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane w zakresie opisanym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, np. do celów marketingowych i/lub badań rynkowych oraz, w stosownych przypadkach, ujawnione osobom trzecim (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dalsze szczegóły można znaleźć w odpowiedniej deklaracji zgody, którą można w każdej chwili odwołać.

Ponadto firma DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązana (art. 13 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. c). 6 ust. 1 lit. c) RODO). Na przykład firma DCS może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom publicznym lub innym osobom trzecim.

Chronimy dane użytkowników przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Przykładowo w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub jakąkolwiek inną formą nieuprawnionego przetwarzania stosuje się następujące środki bezpieczeństwa:

  • dostęp do danych osobowych jest ograniczony tylko do pewnej liczby osób upoważnionych i do określonych celów;

  • zgromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;

  • ponadto dostęp do tych systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im na wczesnym etapie.

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do danego celu. Jeśli dane są przetwarzane w różnych celach, są automatycznie usuwane lub przechowywane w formie, która nie jest bezpośrednio rozpoznawalna dla użytkownika, gdy tylko ostatni określony cel zostanie osiągnięty.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia/usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu powinien skontaktować się z Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Monachium, Niemcy, telefon: +48 (0) 22 263 01 11, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Jeśli użytkownik uważa, że nie traktujemy poważnie jego obaw lub skarg dotyczących przetwarzania danych, może również skontaktować się z właściwym organem regulacyjnym.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu powinien się skontaktować z Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Monachium, Niemcy, telefon: +48 (0) 22 263 01 11, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dr. Karsten Kinast, LL.M. Prawnik (Niemcy), KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Cologne, Adres e-mail: mail@kinast-partner.de, Strona internetowa: https://www.kinast-partner.com/external-data-protection-officer/.